Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

23-06-1982 :Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khóa 7

Image

Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khóa 7

- Bàn về việc xây dựng Bộ Luật Hình sự

- Quyết định Dự toán ngân sách nhà nước năm 1982

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Nhà nước và bầu lại Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1065.