Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

22 đến 25-10-1922 :Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp tại Pari.

Image

Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã được cử vào đoàn Chủ tịch phiên họp ngày 23-10 do những đóng góp tích cực của Người cùng với một số đồng chí khác. Đại hội đã thông qua một nghị quyết nêu rõ: những người cộng sản Pháp phải đặt vấn đề thuộc địa lên hàng đầu và phải ghi vấn đề đó vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn quốc sắp tới của Đảng.

Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã được cử vào đoàn Chủ tịch phiên họp ngày 23-10 do những đóng góp tích cực của Người cùng với một số đồng chí khác. Đại hội đã thông qua một nghị quyết nêu rõ: những người cộng sản Pháp phải đặt vấn đề thuộc địa lên hàng đầu và phải ghi vấn đề đó vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn quốc sắp tới của Đảng. Đại hội cũng nhất trí đưa ra Lời kêu gọi do Ban Nghiên cứu Thuộc địa của Đảng khởi thảo ra làm văn kiện Đại hội (văn kiện này đăng trên tờ Le Paria ngày 1-11-1922).

 

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 49.