Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

22-10-1979 :Người phát ngôn bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ việc Trung Quốc

Image

Người phát ngôn bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ việc Trung Quốc quy định "bốn vùng nguy hiểm" trên các vùng biển quốc tế và trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ việc Trung Quốc quy định "bốn vùng nguy hiểm" trên các vùng biển quốc tế và trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1097.