Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

22-06-1988 :Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khoá 8

- Thông qua dự án Luật tố tụng hình sự, Luật quốc tịch

- Thông qua Báo cáo của HĐBT về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và biện pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch nhà nước 1988, Dự toán ngân sách nhà nước 1988, vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình

- Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nớc, Nghị quyết về một số vấn đề quốc tế và hoạt động đối ngoại của Việt Nam, Nghị quyết về sửa đổi lời nói đầu của Hiến pháp CHXHCNVN, Nghị quyết về việc thi hành Luật tố tụng hình sự.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1067.