Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

214 TCN (Đinh Hợi) :Kháng chiến chống nhà Tần xâm lược.

Image

Nhà Tần sai viên Hiệu úy Đồ Thư đem 50 vạn quân xâm lược đất đai của Bách Việt ở phía Nam Trường Giang.

Nhà Tần sai viên Hiệu úy Đồ Thư đem 50 vạn quân xâm lược đất đai của Bách Việt ở phía Nam Trường Giang. Sau khi chiếm được miền đất Lục Lương, đặt ra các quận Nam Hải (Quảng Đông), Quế Lâm (Bắc và Đông Quảng Tây), Tượng (Quảng Tây, Nam Quý Châu), quân Tần tiếp tục tiến sâu vào đất Việt. Song quân Tần đã bị người Âu Việt và Lạc Việt chống lại rất quyết liệt. Người Âu - Lạc tạm rút vào vùng rừng núi, cử người tuấn kiệt lên làm tướng, tổ chức lực lượng kháng chiến, tập kích quân Tần vào ban đêm. Cuộc kháng chiến của người Âu Việt và Lạc Việt kéo dài trong nhiều năm, cuối cùng đã giết được viên Hiệu úy Đồ Thư, buộc nhà Tần phải bãi binh.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 11-12.