Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

210-280 :Nhà Ngô đô hộ nước Âu Lạc.

Image

Cuối đời Hán, Trung Quốc đại loạn. Nhà Ngô chiếm giữ miền Nam Trung Quốc, sát biên giới nước ta.

Cuối đời Hán, Trung Quốc đại loạn. Nhà Ngô chiếm giữ miền Nam Trung Quốc, sát biên giới nước ta. Chúa Ngô là Tôn Quyền mưu cướp quyền đô hộ Giao Châu. Nhà Hán bất lực không giữ được.

Đến năm 226. Sĩ Nhiếp chết, con là Sĩ Huy lên làm Thái thú Giao Châu thay cha, không xin mệnh lệnh của nhà Ngô. Thấy Sĩ Nhiếp đã chết, chúa Đông Ngô là Tôn Quyền vội nắm lấy cơ hội chiếm đóng toàn bộ Giao Châu, loại bỏ hẳn thế lực của Sĩ Nhiếp ở đây.

Để thống trị Giao Châu chặt chẽ hơn, Tôn Quyền chia cắt Giao Châu ra làm hai châu, mỗi châu đặt một Thứ sử riêng. Các quận ở phía Bắc đặt thành Quảng Châu. Giao Châu chỉ còn lại 4 quận ở phía Nam, gồm có Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Một phần của quận Nhật Nam đã tách ra thành nước Lâm Ấp.

 

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp