Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-12-1984 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước và ngân sách nhà nước năm 1984

- Quyết định kế hoạch nhà nước và ngân sách nhà nước năm 1985 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1066.