Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-12-1981 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

- Thông qua Nội quy về kỳ họp Quốc Hội và quy chế về đại biểu Quốc Hội

- Thông qua Nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1982, nhiệm vụ của ngân sách nhà nước năm 1982.

- Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1980

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1065.