Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-12-1953 :Chiến dịch Trung Lào.

Image

Các trung đoàn bộ binh 66, 101, 18, 280 và 120 bộ đội tình nguyện và một số đơn vị binh chủng phối hợp với một bộ phận giải phóng Phathét Lào, mở chiến dịch tấn công địch, giải phóng bộ phận đất đai, phối hợp với các chiến trường.

Các trung đoàn bộ binh 66, 101, 18, 280 và 120 bộ đội tình nguyện và một số đơn vị binh chủng phối hợp với một bộ phận giải phóng Phathét Lào, mở chiến dịch tấn công địch, giải phóng bộ phận đất đai, phối hợp với các chiến trường.

Kết quả: đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn; giải phóng thị xã Thà Khẹt, một phần tỉnh Xavanakhẹt, thị xã Atôpơ và toàn bộ cao nguyên Bôlôven. Phát triển thắng lợi, trung đoàn 101 tiến công xuống phía Nam phối hợp với quân giải phóng Ítxarắc (Campuchia) giải phóng và mở rộng căn cứ Đông Bắc Campuchia.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 129.