Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-11-1997 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá X

Image

Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá X

- Đánh gia tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước 1997, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 1996, xem xét các báo cáo về đối ngoại, quốc phòng, an ninh

- Thông qua Luật Ngân hàng nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng và quyết định Chương trình xây dựng pháp luật.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1072.