Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-1 đến 5-2-1954 :Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.

Image

Bộ Tư lệnh Liên khu V sử dụng hai trung đoàn 108, 803, bộ đội địa phương và du kích mở chiến dịch tiến công địch ở cứ điểm Măngđen (Bắc Tây Nguyên ) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, phá cuộc càn Átlăng của giặc ở Phú Yên.

Bộ Tư lệnh Liên khu V sử dụng hai trung đoàn 108, 803, bộ đội địa phương và du kích mở chiến dịch tiến công địch ở cứ điểm Măngđen (Bắc Tây Nguyên ) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, phá cuộc càn Átlăng của giặc ở Phú Yên. Kết quả: loại khỏi vòng chiến 2.000 tên, giải phóng thị xã Công Tum, buộc địch phải bỏ dở cuộc càn Átlăng.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 130.