Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-06-1985 :Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VII.

Image

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VII.

Tại kỳ họp này Quốc hội chính thức thông qua Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam và nghị quyết về việc thi hành bộ luật này, nghe báo cáo về vấn đề giá cả, tiền lương, tài chính tiền tệ, bãi bỏ chế độ quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh tế, kinh doanh cho XNCH. Cho ý kiến về công tác Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1066.