Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-06-1977 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)

Image

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) bàn về nhiệm vụ phát triển nông nghiệp. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) thảo luận về tình hình kinh tế 2 năm 1976-1977 đề ra nhiệm vụ cấp bách của kế hoạch nhà nước năm 1978.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) bàn về nhiệm vụ phát triển nông nghiệp. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) thảo luận về tình hình kinh tế 2 năm 1976-1977 đề ra nhiệm vụ

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.