Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

21-04-1993 :Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa.

Image

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa.

Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thăm quần đảo Trường Sa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1099.