Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

208 TCN (Quý Tỵ) :Nhà nước Âu Lạc ra đời do Thục An Dương Vương đứng đầu.

Image

Sơ đồ thành Cổ Loa Thục Phán, thủ lĩnh tộc người Âu Việt ở miền núi, sau cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi, đã thống nhất các tộc người Âu Việt và Lạc Việt, lập nên nhà nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương thay thế và phát triển nhà nước Văng Lang của các vua Hùng, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

Sơ đồ thành Cổ Loa

Thục Phán, thủ lĩnh tộc người Âu Việt ở miền núi, sau cuộc kháng chiến chống Tần thắng lợi, đã thống nhất các tộc người Âu Việt và Lạc Việt, lập nên nhà nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương thay thế và phát triển nhà nước Văng Lang của các vua Hùng, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

An Dương Vương cho đắp thành Cổ Loa rộng lớn, gồm nhiều vòng thành và hào kiên cố, tạo thành một căn cứ liên hoàn giữa thủy và bộ. Đây cũng là một trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của nước ta thời đó.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 12.