Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-12-1983 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 7

Image

Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, một phần bộ Luật Hình sự

- Thông qua các báo cáo về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1066.