Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-12-1960 :Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập.

Image

Vào lúc 20 giờ ngày 19-12-1960, tại vùng giải phóng của miền Đông Nam Bộ, đại biểu các giai cấp, các đảng phái, các tôn giáo, các dân tộc toàn miền Nam đã họp Đại hội để thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN).

Vào lúc 20 giờ ngày 19-12-1960, tại vùng giải phóng của miền Đông Nam Bộ, đại biểu các giai cấp, các đảng phái, các tôn giáo, các dân tộc toàn miền Nam đã họp Đại hội để thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN). 1 giờ sáng ngày 20-12, MTDTGPMNVN long trọng tuyên bố thành lập. Mặt trận công bố chương trình hành động gồm 10 điểm mà nội dung cơ bản là đánh đổ đế quốc Mỹ và chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, nhằm xây dựng một MNVN độc lập, dân chủ, hòa bình thống nhất nước nhà.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 204 .