Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-10-1994 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 9

- Thông qua các Nghị quyết Quốc hội về tình hình thực hiên nhiệm vụ 1994 và phương hướng nhiệm vụ 1995; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 1994, dự toán ngân sách nhà nước 1995, tổng quyết toán ngân sách nhà nước 1993, tình hình khiếu nại tố cáo của c

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1070.