Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-1-1969 :Níchxơn đưa ra chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Image

Ngay sau khi trúng cử Tổng thống và chính thức bước vào Nhà Trắng, Níchxơn đã cho ra đời học thuyết mang tên mình – Học thuyết Níchxơn. Míchxơn đề ra một chiến lược toàn cầu mới, chiến lược quân sự “răn đe thực tế” với ba nguyên tắc cơ bản: sức mạnh của Mỹ; chia sẽ trách nhiệm; sẵn sàng thương lượng trên thế mạnh.

Ngay sau khi trúng cử Tổng thống và chính thức bước vào Nhà Trắng, Níchxơn đã cho ra đời học thuyết mang tên mình – Học thuyết Níchxơn. Míchxơn đề ra một chiến lược toàn cầu mới, chiến lược quân sự “răn đe thực tế” với ba nguyên tắc cơ bản: sức mạnh của Mỹ; chia sẽ trách nhiệm; sẵn sàng thương lượng trên thế mạnh. Ứng dụng học thuyết Níchxơn vào Việt Nam, chính quyền Mỹ điều chỉnh chủ trương “phi Mỹ hóa” của Giônxơn thành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Mỹ dự định thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” qua ba giai ñoaïn, trong đó giai ñoaïn 1 (từ 1969 đến giữa năm 1972) là quan trọng nhất.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 368.