Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-1-1905 :Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ sang Nhật.

Image

Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ sang Nhật. Thời gian ở Nhật, Phan Bội Châu đã gặp Lương Khải Siêu, Bá tước Đại Ôi, Tử tước Khuyển Dưỡng Nghị, v.v…, Phan Bội Châu viết cuốn Việt Nam vong quốc sử và nhờ Lương Khải Siêu xuất bản ở Nhật.

Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ sang Nhật. Thời gian ở Nhật, Phan Bội Châu đã gặp Lương Khải Siêu, Bá tước Đại Ôi, Tử tước Khuyển Dưỡng Nghị, v.v…, Phan Bội Châu viết cuốn Việt Nam vong quốc sử và nhờ Lương Khải Siêu xuất bản ở Nhật.

Tháng 6-1905: Phan Bội Châu và Đặng Tử Kính về nước, mang theo một số cuốn sách Việt Nam vong quốc sử cổ động thanh niên xuất dương du học.

 

Nguồn:Dương Kinh Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 294.