Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

20-03-1989 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) kiểm điểm 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 6 và phương hướng nhiệm vụ 3 năm tới.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) kiểm điểm 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 6 và phương hướng nhiệm vụ 3 năm tới.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1086.