Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

2-9-1969 :Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần.

Image

Hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2-9-1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc qua đời.

Hồi 9 giờ 47 phút sáng ngày 2-9-1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc qua đời. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước VNDCCH và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra bản Thông cáo đặc biệt và thành lập Ban lễ tân Nhà nước.

Từ ngày 6 đến 9-9-1969, Lễ viếng và lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh. Linh cữu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Hội trường Ba Đình trong những ngày 6,7,8,9 tháng 9 để các đại biểu Đảng và Chính phủ, Mặt trận, hơn 20 vạn nhân dân Hà Nội và các tỉnh, các đòan đại biểu các nước trên thế giới đến kính viếng. Sáng ngày 9-9-19689, Lễ truy điệu được cử hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nguồn: Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 380.