Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

19-06-1989 :Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội Khoá 8

- Thông qua Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi hiến pháp, Nghị quyết về chủ trương và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 1989

- Thông qua Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCNVN

- Thông qua Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND, Luật bầu cử Hội đồng nhân dân, Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Ra nghị quyết phân chia các tỉnh Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Đình, tỉnh Phú Khánh thành Phú Yên và Khánh Hoà, tỉnh Bình Trị Th

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1067-1068.