Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

19-05-1982 :Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ 4 khai mạc tại Hà Nội.

Image

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ 4 khai mạc tại Hà Nội. Đại hội có hơn 800 đại biểu chính thức. Đại hội đã quyết định sử đổi điều lệ và bầu Ban chấp hành Trung ương hội do bà Nguyễn Thị Định làm chủ tịch.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ 4 khai mạc tại Hà Nội. Đại hội có hơn 800 đại biểu chính thức. Đại hội đã quyết định sử đổi điều lệ và bầu Ban chấp hành Trung ương hội do bà Nguyễn Thị Định làm chủ tịch.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 365.