Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-12-1989 :Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 6 Quốc Hội Khoá 8

- Thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội năm 1989

- Thông qua Luật Công đoàn và Luật báo chí

- sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1068.