Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-12-1971 đến 6-4-1972 :Chiến dịch cánh đồng Chum (mùa khô 1971-1972)

Image

Địa bàn chiến dịch: Cánh đồng Chum – Mường Sủi (Lào). Liên quân Việt-Lào phối hợp tổ chức chiến dịch. Mục đích chiến dịch là tiêu diệt gọn một bộ phận sinh lực địch đang lấn chiếm cánh đồng Chum; phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở đó, đánh phá căn cứ Na Xa, giành và giữ dân, giải phóng cánh đồng Chum; quét các ổ phỉ còn lại , nối liền hai tỉnh Sầm Nưa và Xiêng Khoaûng; phòng thủ và giữ vững vùng giải phóng, giúp bạn trưởng thành, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và tác chiến của bộ đội.

Địa bàn chiến dịch: Cánh đồng Chum – Mường Sủi (Lào). Liên quân Việt-Lào phối hợp tổ chức chiến dịch.

Mục đích chiến dịch là tiêu diệt gọn một bộ phận sinh lực địch đang lấn chiếm cánh đồng Chum; phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở đó, đánh phá căn cứ Na Xa, giành và giữ dân, giải phóng cánh đồng Chum; quét các ổ phỉ còn lại , nối liền hai tỉnh Sầm Nưa và Xiêng Khoaûng; phòng thủ và giữ vững vùng giải phóng, giúp bạn trưởng thành, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và tác chiến của bộ đội.

Kết quả: địch bị tiêu diệt 7.000 tên, bị bắt và ra hàng 1.137 tên, ta bắn rơi và phá hủy 130 máy bay, thu 136 khẩu súng pháo và súng cối. Quân dân Lào diệt gần 400 tên, bắt 139 tên, gọi hàng 230 tên, thu phục 436 tên, diệt 3 tiểu đòan; đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đòan, gọi hàng 6 đại đội; phá 32 ấp, giải phóng 3 huyện; thu nhiều quân trang quân dụng.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 380.