Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-06-1992 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) bàn về công tác Đảng bao gồm: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tởng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ, đổi mới phơng thức hoạt động của Đảng.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) bàn về công tác Đảng bao gồm: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tởng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức, tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác cán bộ, đổi mới phơng thức

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.