Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-06-1983 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về những nhiệm vụ cấp bách và tổ chức đảm bảo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế và xã hội trước mắt.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về những nhiệm vụ cấp bách và tổ chức đảm bảo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế và xã hội trước mắt.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.