Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-05-1991 :Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) thông qua các văn kiện trình Đại hội 7 và quyết định triệu tập Đại hội 7 sẽ họp từ 24-6 đến 27-6-1991.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) thông qua các văn kiện trình Đại hội 7 và quyết định triệu tập Đại hội 7 sẽ họp từ 24-6 đến 27-6-1991.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1086.