Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

18-01-1982 :Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam công bố sách trắng nhan đề "Quần đảo Hoàng Sa

Image

Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam công bố sách trắng nhan đề "Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, lãnh thổ của Việt Nam".

Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam công bố sách trắng nhan đề "Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, lãnh thổ của Việt Nam".

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1097.