Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

17-11-1986 :Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) phân tích khuyết điểm sai lầm trong việc chỉ đạo công tác giá lương, tiền và hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội 6.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) phân tích khuyết điểm sai lầm trong việc chỉ đạo công tác giá lương, tiền và hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội 6.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.