Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

17-06-1987 :Kỳ họp thứ 1 Quốc Hội Khóa 8

Image

Kỳ họp thứ 1 Quốc Hội Khóa 8

- Nghe báo cáo của Hội đồng Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá VIII Bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và thành viên Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch các Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các thành viên khác của

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1067.