Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

17-01-1994 :Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (tiếp tục công việc của

Image

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (tiếp tục công việc của Hội nghị trung ương lần thứ 6) để hoàn thành việc chuẩn bị Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (tiếp tục công việc của Hội nghị trung ương lần thứ 6) để hoàn thành việc chuẩn bị Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.