Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

16-12-1996 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII)

Image

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) thông qua nghị quyết "Về định hớng chiến lợc giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000" và nghị quyết "Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000".

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VIII) thông qua nghị quyết "Về định hớng chiến lợc giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000" và nghị quyết "Về định hướng chiến lược phát

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.