Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

16-08-1990 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) thảo luận và thông qua nghị quyết về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) thảo luận và thông qua nghị quyết về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1086.