Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

16-05-1984 :Thành lập Hội đồng Khoa học kĩ thuật trẻ trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đoàn Th

Image

Thành lập Hội đồng Khoa học kĩ thuật trẻ trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm chức năng tư vấn và tham mưu cho Ban Bí thư trung ương Đoàn.

Thành lập Hội đồng Khoa học kĩ thuật trẻ trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm chức năng tư vấn và tham mưu cho Ban Bí thư trung ương Đoàn.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 359.