Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

16-01-1995 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) ra nghị quyết về việc "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách một bước nền hành chính nhà nước".

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) ra nghị quyết về việc "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước CHXHCN Việt Nam, cải cách một bước nền hành chính nhà nước".

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.