Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-4-1945 :Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ được triệu tập.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập, tiến hành từ 15-4 đến 20-4 tại Hiệp Hòa (Bắc Giang), do Trường Chinh chủ trì nhằm giải quyết các vấn đề quân sự đã được Hội nghị tháng 3-1945 của Thường vụ Trung ương nêu ra.

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập, tiến hành từ 15-4 đến 20-4 tại Hiệp Hòa (Bắc Giang), do Trường Chinh chủ trì nhằm giải quyết các vấn đề quân sự đã được Hội nghị tháng 3-1945 của Thường vụ Trung ương nêu ra.

Sau khi phân tích tình hình thế giới và cao trào kháng Nhật của nhân dân ta, Nghị quyết của Hội nghị vạch rõ: “Tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp trong lúc này. Chúng ta phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ”. Hội nghị quyết định phát triển lực lượng vũ trang, thống nhất Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thành Việt Nam giải phóng quân. Để xây dựng bàn đạp cho cuộc tổng khởi nghĩa, Hội nghị đã quyết định xây dựng trong nước 7 chiến khu là: Lê Lợi, Hoaøng Hoa Thám, Quang Trung, Trần hưng Đạo ở Bắc Kỳ; Phan Đình Phùng, Trưng Trắc ở Trung Kỳ; Nguyễn Tri Phương ở Nam Kỳ và có nhiệm vụ “phải đánh thông liên lạc giữa các chiến khu của ba kỳ”. Hội nghị cũng cử ra một Ủy ban Quân sự gồm Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh… để chỉ huy các chiến khu ở miền Bắc Đông Dương và giúp đỡ cho toàn quốc về mặt quân sự.

 

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 392.