Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-12-1986 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam

Image

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đờng lối đổi mới toàn diện, bầu ban Chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đờng lối đổi mới toàn diện, bầu ban Chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.