Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-10-1996 :Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá 9

- Thảo luận và thông qua Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi), Luật thẩm quyền thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Điều chỉnh bổ sung Chương trình xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án Luật thuế, Luật thương mại

- Xem xét quyết định một số nhân sự của Nhà nước; Điều chỉnh địa giới một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tách tỉnh Hà Bắc thành 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tỉnh Hải Hưng thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, tỉnh Nam Hà thành 2 tỉnh Nam Định và

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1071.