Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1428 (Mậu Thân) :Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế.

Image

Tháng 4 (âl) Lê Lợi từ Bồ Đề vào đóng ở thành Đông Đô.

Tháng 4 (âl) Lê Lợi từ Bồ Đề vào đóng ở thành Đông Đô. Ngày 15, Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng đế (tức Lê Thái Tổ) ở Đông Đô, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, đặt quốc hiệu là Đại Việt. Đại xá cho cả nước. Tha tô thuế các loại cho nhân dân trong hai năm. Miễn sai dịch cho những người già cả, biểu dương những người tiết nghĩa.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 211.