Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1426-1427 :Cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thắng lợi.

Image

Sau khi lực lượng nghĩa quân Lam Sơn dần được khôi phục và lớn mạnh, Lê Lợi cho quân liên tục phản công địch.

Sau khi lực lượng nghĩa quân Lam Sơn dần được khôi phục và lớn mạnh, Lê Lợi cho quân liên tục phản công địch. Năm 1426, Lê Lợi cho quân tiến ra Bắc. Cuối năm 1426, quân ta đánh thắng lớn tại Tốt Động – Chúc Động, đập tan âm mưu phản kích của địch. Cuối năm 1427, với chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang quân ta đã đánh bại viện binh địch và chôn vùi những hy vọng cuối cùng của quân Minh. Đến cuối năm 1427, Vương Thông buộc phải xin hòa và rút quân về nước. Lê Lợi chủ trương cung cấp thuyền bè, lương thực, tạo điều kiện cho địch nhanh chóng rút về nước.

Chiến tranh kết thúc, Bình Ngô đại cáo do Nguyễn Trãi nhân danh Lê Lợi soạn thảo được công bố. Đó là bài ca khải hoàn, bản tổng kết chiến tranh, bản tuyên ngôn độc lập, trong đó đã khẳng định chủ quyền dân tộc Việt như một quốc gia lịch sử - văn hóa.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp