Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1406 (Bính Tuất) :Nhà Minh xâm lược Đại Việt.

Image

Tháng 4 (âl)Nhà Minh sai tướng Hàn Quan và Hoàng Trung đem 10 vạn quân sang xâm lược nước ta, mượn tiếng là đưa Trần Thiêm Bình về nước lên làm vua, nhưng bị quân ta chặn đánh từ địa đầu biên giới đến Lãnh Kinh (quãng Đáp Cầu – Bắc Ninh), và đẩy lui.

Tháng 4 (âl)

Nhà Minh sai tướng Hàn Quan và Hoàng Trung đem 10 vạn quân sang xâm lược nước ta, mượn tiếng là đưa Trần Thiêm Bình về nước lên làm vua, nhưng bị quân ta chặn đánh từ địa đầu biên giới đến Lãnh Kinh (quãng Đáp Cầu – Bắc Ninh), và đẩy lui. Trên đường rút chạy, bị tập kích ở Chi Lăng, giặc buộc phải giao nộp tên Việt gian Trần Thiêm Bình, ta bắt giải về kinh trị tội.

Tháng 9 (âl)

Nhà Minh tiến hành xâm lược nước ta lần thứ hai. Bọn Trương Phụ và Trần Húc đem 40 vạn quân đánh vảo cửa ải Pha Lũy; Mộc Thạnh và Lý Bân đem 40 vạn quân đánh vào cửa ải Phú Lệnh.

Nguồn Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 196.

o 1407-1427: Nhà Minh đô hộ nước ta.

Đến đầu năm 1407, sau nhiều lần tiến công xâm lược, đến tháng 5-1407 quân Minh tiến đánh cửa biển Kỳ La (Hà Tĩnh), bắt được Hồ Quý Ly. Sau đó, Hồ Hán Thương và Thái Tử Nhuế cũng bị bắt ở núi Cao Vọng. Quan lại triều Hồ dần dần cũng bị quân Minh bắt hết. Đến đây, cuộc kháng chiến của nhà Hồ hoàn toàn thất bại. Quân Minh chiếm được 48 phủ châu, 168 huyện, 3.129.500 hộ, cướp 112 con voi, 420 con ngựa, 35.750 con trâu và 8.865 chiếc thuyền.

Sau khi chiếm song Đại Việt nhà Minh đổi gọi nước ta là Giao Chỉ và chia thành 17 phủ, 5 châu. Chúng đặt ra Ty Bố chính, Ty Án sát và Đô ty để cai trị quận Giao Chỉ. Từ đây, nước ta bị nhà Minh đô hộ đến năm 1427.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp