Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

14-11-1961 :Kennơ đi chuẩn y kế hoạch Stalây – Taylo.

Image

Ngày 26-6-1961, Kennơđi cử Stalây sang miền Nam Việt Nam nghiên cứu đề nghị của Diệm (tăng quân ngụy lên 27 vạn và tăng viện trợ quân sự) và giúp Diệm xây dựng chương trình bình định. Sau gần một tháng nghiên cứu tại chỗ, Stalây đưa ra một kế hoạch chiến lược gồm ba giai đọan, trong đó giai đọan đầu dự kiến trong 18 tháng (từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1962) dồn dân tập trung vào 16.

Ngày 26-6-1961, Kennơđi cử Stalây sang miền Nam Việt Nam nghiên cứu đề nghị của Diệm (tăng quân ngụy lên 27 vạn và tăng viện trợ quân sự) và giúp Diệm xây dựng chương trình bình định. Sau gần một tháng nghiên cứu tại chỗ, Stalây đưa ra một kế hoạch chiến lược gồm ba giai đọan, trong đó giai đọan đầu dự kiến trong 18 tháng (từ giữa năm 1961 đến cuối năm 1962) dồn dân tập trung vào 16.000 ấp chiến lược, đánh phá tê liệt cơ sở cách mạng và bình định xong miền Nam.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 219 .