Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

14-07-1986 :Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên đặc biệt để bầu ông Trư

Image

Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên đặc biệt để bầu ông Trường Chinh làm Tổng bí thư thay ông Lê Duẩn vừa từ trần.

Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên đặc biệt để bầu ông Trường Chinh làm Tổng bí thư thay ông Lê Duẩn vừa từ trần.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.