Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1341 (Tân Tỵ) :Nhà Trần ban hành bộ luật Hình thư.

Image

Năm 1341, Nhà vua sai Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn biên định bộ “Hoàng triều đại điển” và soạn thảo bộ “Hình thư” để ban hành.

Năm 1341, Nhà vua sai Trương Hán Siêu và Nguyễn Trung Ngạn biên định bộ “Hoàng triều đại điển” và soạn thảo bộ “Hình thư” để ban hành.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 170.