Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13 đến 25-10-1972 :Đấu tranh buộc Mỹ phải chấp nhận hòan thành Hiệp định Pari.

Image

Trong thời gian này hai bên VNDCCH và Mỹ trao trao đổi bằng công hàm và bằng những cuộc tiếp kiến riêng giữa lãnh đạo đòan Việt Nam tại Pari và Kítxinhgiơ. Về phía Việt Nam, Một mặt nhân nhượng một số yêu cầu của Mỹ, mặt khác mở những đợt tiến công ngoại giao nhằm buộc Mỹ phải công nhận Hiệp định đã hoaøn thành và buộc Mỹ phải tuyên bố VNDCCH đã “thỏa mãn” tất cả các yêu cầu của Mỹ liên quan đến vấn đề Lào và Campuchia.

Trong thời gian này hai bên VNDCCH và Mỹ trao trao đổi bằng công hàm và bằng những cuộc tiếp kiến riêng giữa lãnh đạo đòan Việt Nam tại Pari và Kítxinhgiơ. Về phía Việt Nam, Một mặt nhân nhượng một số yêu cầu của Mỹ, mặt khác mở những đợt tiến công ngoại giao nhằm buộc Mỹ phải công nhận Hiệp định đã hoaøn thành và buộc Mỹ phải tuyên bố VNDCCH đã “thỏa mãn” tất cả các yêu cầu của Mỹ liên quan đến vấn đề Lào và Campuchia.

Ngày 20-10-1972, Níchxơn gửi công hàm cho thủ tướng Phạm Văn Đồng công nhận “Hiệp định đã hòan thành”. Nhưng do Mỹ âm mưu muốn kéo dài cuộc đàm phán vượt qua ngày bầu cử Tổng thống Mỹ nên đã vịn nhiều lý do (như vấn đề thay thế vũ khí, vấn đề của nội bộ chính quyền Sài Gòn…) để trì hoãn việc ký tắc và ký chính thực Hiệp định.

Ngày 23-10-1972, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gứi công hàm cho Tổng thống Níchxơn phê phán Mỹ đã vi phạm những điều mà hai bên đã thỏa thuận.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 468.