Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13 đến 15-8-1945 :Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào.

Image

Tham dự hội nghị có các đại biểu các Đảng bộ địa phương khắp cả nước, một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài, đại biểu của Khu Giải phóng và các chiến khu. Hội nghị họp đúng vào lúc phát xít Nhật đầu hàng, tình thế cách mạng trở nên khẩn trương như Nghị quyết của Hội nghị đã vạch rõ: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi…toàn dân tộc ta đang sôi nổi đợi giờ khởi khĩa giành chính quyền độc lập”.

Tham dự hội nghị có các đại biểu các Đảng bộ địa phương khắp cả nước, một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài, đại biểu của Khu Giải phóng và các chiến khu. Hội nghị họp đúng vào lúc phát xít Nhật đầu hàng, tình thế cách mạng trở nên khẩn trương như Nghị quyết của Hội nghị đã vạch rõ: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi…toàn dân tộc ta đang sôi nổi đợi giờ khởi khĩa giành chính quyền độc lập”. Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước, bản Nghị quyết đề cập tới hàng loạt vấn đề cụ thể và cấp bách như: công tác ngoại giao, tuyên truyền, cổ động, nhiệm vụ quân sự, kinh tế, vấn đề giao thông, vận tải, vận động các giới và các đảng phái, vấn đề cán bộ…Hội nghị đã thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, coi đó là mục tiêu cơ bản và trước mắt của toàn Đảng, toàn dân và đề ra chính sách đối ngoại dựa trên nguyên tắc thêm bạn bớt thù nhằm tranh thủ đồng minh, chống lại mọi âm mưu của các thế lực đế quốc đảm bảo việc giành và giữ vững nền độc lập. Hội nghị cũng bầu bổ sung Ban chấp hành Trung ương Đảng một số thành viên, trong đó có Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 405.