Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13-12-1988 :Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 8

- Thông qua Nghị quyết kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989, nghị quyết về lời nói đầu của Hiến pháp, về thành lập ủy ban dự thảo sửa đổi một số điều của Hiến Pháp

- Phê chuẩn Tổng ngân sách nhà nước 1987, Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 1989.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1067.