Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13-12-1974 đến 6-1-1975 :Chiến dịch đường số 14-Phước Long.

Image

Địa bàn chiến dịch: tỉnh Phước Long. Mục đích chiến dịch: Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, tạo thêm bàn đạp tiến công xung quanh Sài Gòn, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào.

Địa bàn chiến dịch: tỉnh Phước Long.

Mục đích chiến dịch: Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, tạo thêm bàn đạp tiến công xung quanh Sài Gòn, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ tính mạng, tài sản của đồng bào.

Kết quả: ta giải phóng hoaøn toàn tỉnh Phước Long và ñoaïn đường số 14 dài trên 100 km, hơn 50 vạn dân, loại khỏi vòng chiến đấu 1.160 tên địch, 1.000 phòng vệ dân sự ra trình diện, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thu nhiều quân trang, phương tiện, thuốc men.

Phước Long là tỉnh đầu tiên được hoaøn toàn giải phóng ở miền Nam. Chiến thắng Phước Long đánh dấu những biến đổi mới quan trọng trong so sánh lực lượng giữa ta và địch từ sau Hiệp định Pari.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 527.